About Us Register Member LoginAdminMy Profile
 

 Articles CP

Articles

My Upcoming Appointments 

Column Archive: 


Messages

Content

Bandillo


Inghahagar sa tanang Bantoanon nak ingga it yawayawa (ywywy).  Kung kamo ay ingga it letrato ninro sa BHS/BNHS ay kung sarang ay  padar-an sa ako. Kali ahumanong nak panguyo (header) sa ato portal.

Kina pating mga columns ay uya pa ngayan. Nio ara kung ingga kamot suhestyon nak maging ngayan it kinang column. Puede guihapon siguro kamong maging contributor o maging columnist it kinang column

Usa sa mga suhestyon nak nag-abot sa ako ay magka-ingga kuno it column para sa testimonials it mga alumni it ato school. Magandang idea kali. Kada ngani ako inghahagar sa inro nak nio ara ka magandang Title/Caption it kaling column.

Ako ingrereserbay kinang column 1 para sa kolum nak nabibisaya. Angayanan anay nako it "Alumni Life Stories".

 

 


Statistics

Hits:

3015

Posted by:

Rating:

0 (Rating Scale: 1 = worst, 10 = best)

Email Addr:

Added on:

10/11/2005 2:46:25 AM

Comments:

(0) Comments

 

Copyright(c) 2005 BHS/BNHS Portal
(Powered by yCMS - yagster Content Management System, www.cybercrossing.com.ph)

Hits : 01064080