About Us Register Member LoginAdminMy Profile
 

 Articles CP

Articles

My Upcoming Appointments 

Column Archive: 


Messages

Content

BNHS INTERBATCH BASKETBALL TOURNAMENT


Inter-Batch Basketball Tournament

Ka batch 96 ay nagpapamurukay sa tanang batch nak magpartisipar sa inter-batch tournament ngasing nak mahay nak adlaw.Basta puro batch yang uya halo ag usang batch yang usang entry.pahuway anay kita sa inter color or inter baranggay ag taw-an nato it rakong balor ka mga alumni it BNHS.Pay gusto yang namong inggwa it dahilan ka mga alumni nak mag pauli kung mahay nak adlaw ag buhion kag mga dating amiguhan. Kada katong mga bata nak batch pakitaan sa mga maguyang nak batch nak laosey sinra ag sa mga maguyang nak batch patunaye nak ka konsepto et "generation gap" ay indi pwedeng iaplay sa basketbol. Magpalista kang Mac2 Fietas o kang Regie Fadri bag-o mag-March 15.

Kali't paidamo nak masyadong yamusang ag syarong sigo.


Statistics

Hits:

3714

Posted by:

Rating:

0 (Rating Scale: 1 = worst, 10 = best)

Email Addr:

Added on:

2/5/2006 9:17:59 PM

Comments:

(0) Comments

 

Copyright(c) 2005 BHS/BNHS Portal
(Powered by yCMS - yagster Content Management System, www.cybercrossing.com.ph)

Hits : 01064068