About Us Read News Register Member LoginAdminMy Profile

> About Us

Contents

 

Ad space

BHS/BNHS Portal
  Features

Features

Usa sa mga suhestyon nak nag-abot sa ako ay magka-ingga kuno it column para sa feature alumnus it ato school. Magandang idea kali. Ingga kamot mga kilayang successfull alumni it ato school. Estoryahan katong ida talambuhay deli.In the meantime, click here to view a sponsor of this site.

Full Story        
  Alumni Life Stories   Web Bulletins

Reserve for Alumni Life Stories

Usa sa mga suhestyon nak nag-abot sa ako ay magka-ingga kuno it column para sa testimonials it mga alumni it ato school. Magandang idea kali. Kada ngani ako inghahagar sa inro nak nio ara ka magandang Title/Caption it kaling column.

Ako ingrereserbay kinang column 1 para sa kolum nak nabibisaya. Angayanan anay nako it "Alumni Life Stories".

Full Story        

This Web Template is for Sale!

This portal uses CyberCrossing's Dynamic Web Template designed for organizations who need to make constant updates to their websites but could not afford a web designer. Perfect for newsgroups and portals. This template is for sale at a very reasonable cost!

Full Story        
  Latest News

BNHS INTERBATCH BASKETBALL TOURNAMENT

BNHS Batch 96 will, after all, sponsor a basketball tournament this season. It's just that - it's a BNHS Inter-Batch tournament. Click on full story to read the announcement.

Full Story        
  Featured Article   Featured Literary Work

Remembering the BHS' 50th Founding Anniversary

The celebration of the 50th founding anniversary of the school was a convergence of all the classes. Take a look back.

Full Story        

Diana

Si Diana it usang kabadeng ako namumot-an. Kung ako'y inamuyatan it maanar nidang mga mata ay nakusog ka bado it ak' rughan. Nupay nawawagit ka rangga it adlaw sa kaalas-dosehan. Ka ida buhok ay naipapareho sa kalmadang bayor ag ka itom ay tuyar sa bayukag it uwak. Ugaling aber nio ay waya nako nasisiling nak gusto nako sida.

Full Story        
  Announcement

Bandillo

Inghahagar sa tanang Bantoanon nak ingga it yawayawa (ywywy). Kung kamo ay ingga it letrato ninro sa BHS/BNHS ay kung sarang ay padar-an sa ako. Kali ahumanong nak panguyo (header) sa ato portal.

Kina pating mga columns ay uya pa ngayan. Nio ara kung ingga kamot suhestyon nak maging ngayan it kinang column. Puede guihapon siguro kamong maging contributor o maging columnist it kinang column

Usa sa mga suhestyon nak nag-abot sa ako ay magka-ingga kuno it column para sa testimonials it mga alumni it ato school. Magandang idea kali. Kada ngani ako inghahagar sa inro nak nio ara ka magandang Title/Caption it kaling column.

Ako ingrereserbay kinang column 1 para sa kolum nak nabibisaya. Angayanan anay nako it "Alumni Life Stories".

Full Story        

AD Space
This AD space may vary in height

 
  Etcetera

Portal Opened to Other Bantoanon Groups & Organizations

This portal has been opened to other Bantoanon Groups, Organizations, Families and Individuals. Depending on the turnout, a new portal specific to Bantoanon groups and Organizations or Families and Individuals will be created. The same terms and conditions apply.

Full Story        
 

Copyright(c) 2005 BHS/BNHS Portal
(Powered by yCMS - yagster Content Management System, www.cybercrossing.com.ph)

Hits : 01064057